Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г.
Сигнатура 319
Дата на постъпване 29/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет РЕШИ: 1. За сметка на преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г. одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер до 900 млн. лв. по републиканския бюджет за 2007 г. 2. Министерският съвет да разпредели средствата по т. 1 за: а) изграждане на пътна, железопътна, екологична и друга инфраструктура, както и за метрополитена в София; б) изпълнение на поети ангажименти по глава "Енергетика" и глава "Телекомуникации и информационни технологии" от Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; в) отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, по одобрени проекти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. 3. Министърът на финансите до 31 май 2008 г. да извърши допълнителен трансфер за Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система в размер на превишението на отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма над 3 на сто от брутния вътрешен продукт за 2007 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 29 ноември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/11/2007 - приет(приет в зала)