Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека и вероизповеданията
Сигнатура 412
Дата на постъпване 06/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Иван Георгиев Иванов като член на Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 6 юни 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/06/2008 - приет(приет в зала)