Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на заместник-омбудсман
Сигнатура 417
Дата на постъпване 19/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за омбудсмана и по предложение на омбудсмана РЕШИ: Избира Яшар Шабан Хаджимустафа за заместник-омбудсман за срок до 20 април 2010 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 юни 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/06/2008 - приет(приет в зала)