Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одити във връзка с усвояването на средствата от Европейския съюз
Сигнатура 418
Дата на постъпване 20/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ: 1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз. 2. Възлага на Сметната палата да извърши одит на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури. 3. Срокът за извършване на одитите е от 1 юли до 31 декември 2008 г. 4. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата е 28 февруари 2009 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 20 юни 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/06/2008 - приет(приет в зала)