Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г.
Сигнатура 424
Дата на постъпване 11/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 13, ал. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност РЕШИ: 1. Приема Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г. 2. Препоръчва на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност да разгледа Становището на Комисията за борба с корупцията на Народното събрание по Доклада по т. 1 и да съобрази бъдещата си работа със съдържащите се в Становището препоръки. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 11 юли 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/07/2008 - приет(приет в зала)