Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на заместник-председател на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 427
Дата на постъпване 23/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 4, 5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Надежда Николова Михайлова за заместник-председател на Четиридесетото Народно събрание. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 23 юли 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/07/2008 - приет(приет в зала)