Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори за сключване на Заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Сигнатура 428
Дата на постъпване 24/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерския съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на равностойността на 150 млн. щатски долара в евро при условие на последваща ратификация. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 24 юли 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/07/2008 - приет(приет в зала)