Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Иван Костов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища
Сигнатура 429
Дата на постъпване 25/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Одобрява политиката на правителството за поддържане на фискална стабилност. 2. Подкрепя намеренията на правителството за изпреварване на ръста на доходите в сравнение със нарастването на цените и готовността за действия за подпомагане на хората с най-ниски доходи. Очаква правителството да продължи действията за борба със сивия сектор. 3. Министерският съвет да внесе до 1 октомври 2008 г. в Народното събрание информация за причините, предизвикващи нарастване на ценовите равнища, и информация за предприетите мерки за противодействие на инфлацията и компенсиране на социално слабите граждани. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 25 юли 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/07/2008 - приет(приет в зала)