Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за налагане на мораториум върху застрояването на устройствени зони, предвидени за комплексно застрояване
Сигнатура 433
Дата на постъпване 31/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. В устройствените зони, предвидени за комплексно застрояване не може да се извършва строителство в отклонения от влезлите в сила до обнародването на това решение устройствени планове. 2. Мораториумът се налага до приемане на съответните промени в Закона за устройство на територията. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 31 юли 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народно събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/07/2008 - приет(приет в зала)