Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София
Сигнатура 480
Дата на постъпване 19/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване нa имоти в Студентския град в град София. 2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от два месеца и представи доклад. 3. Комисията се състои от 12 народни представители на паритетен принцип от всички парламентарни групи и независими народни представители - шестима от парламентарното мнозинство и шестима от опозицията и независимите народни представители. 4. Избира състав на комисията: Председател: Диана Атанасова Хитова. Членове: Радослав Теодоров Иванов, Мима Тодорова Василева, Иван Матеев Иванов, Даут Идриз Осман, Метин Мехмедов Сюлейманов, Борислав Иванов Българинов, Пламен Александров Панайотов, Евгени Стефанов Чачев, Любен Любенов Дилов, Тодор Николов Батилов, Елеонора Николаева Николова. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 февруари 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/02/2009 - приет(приет в зала)