Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт
Сигнатура 481
Дата на постъпване 19/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт и на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България. РЕШИ: 1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт. 2. Министерския съвет в двумесечен срок: - да предприеме мерки за стриктно и ефективно прилагане на Закона за железопътния транспорт и гарантиране от страна на държавата на действен контрол в областта на безопасността на железопътния транспорт, гарантиращ живота и здравето на пътниците; - да приеме политика за развитие на железопътния транспорт; - да осигури дългосрочно финансиране за поддръжка и експлоатация по чл. 25 и чл. 52 от Закона за железопътния транспорт; - да осигури необходимите средства за инвестиции, гарантиращи безопасността на превозваните пътници и товари; - да конкретизира мерките и гаранциите, осигуряващи безопасността на превоза на пътници и повишаване квалификацията на персонала, включително да посочи промени в нормативната уредба; - да информира Народното събрание за резултатите от направената оценка и анализ и взетите мерки. 3. На основание на направените констатации в доклада на Временната анкетна комисия за пропуски и несъответствия в нормативната база по отношение безопасността на пътниците, министърът на транспорта да предприеме конкретни мерки и гаранции, осигуряващи безопасността на превоза на пътници и повишаването на квалификацията на персонала, включително да извърши необходимите промени в нормативната уредба, съобразно европейските стандарти за безопасност. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 февруари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/02/2009 - приет(приет в зала)