Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване на член на Комисията за финансов надзор
Сигнатура 491
Дата на постъпване 01/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, 4 и 5 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Комисията за финансов надзор РЕШИ: Освобождава Тенчо Иванов Тенев като член на Комисията за финансов надзор. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 1 април 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/04/2009 - приет(приет в зала)