Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и горите
Сигнатура 494
Дата на постъпване 09/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 7 и чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Георги Владимиров Юруков за председател на Комисията по земеделието и горите и Марин Йорданов Маринов за член на Комисията по земеделието и горите. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 9 април 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/04/2009 - приет(приет в зала)