Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност"
Сигнатура 499
Дата на постъпване 30/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 25 и ал. 5, чл. 18, ал.1 и чл. 19, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Волен Николов Сидеров и Елеонора Николаева Николова за членове на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност". Решението е прието от 40-то Народно събрание на 30 април 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/04/2009 - приет(приет в зала)