Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор
Сигнатура 510
Дата на постъпване 21/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, чл. 4, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 и чл. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор РЕШИ: 1. Избира Петър Пандушев Чобанов за председател на Комисията за финансов надзор. 2. Избира за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор: а) Ралица Ненчева Агайн-Гури за заместник-председател, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”; б) Емил Илиев Атанасов за заместник-председател, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”; в) Нено Павлов Ненов за заместник-председател, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”. 3. Избира за членове на Комисията за финансов надзор: Кирил Стоянов Желев, Недим Хаджинедим Генджев, Мариана Йонкова Костадинова. 4. Мандатите на лицата по точки 1, 2 е 3 от решението са 6 години. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/05/2009 - приет(приет в зала)