Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за преобразуване на Медицинския колеж – Враца, във Филиал – Враца, в структурата на Медицинския университет – София
Сигнатура 518
Дата на постъпване 27/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: Преобразува Медицинския колеж – Враца, във Филиал – Враца, в структурата на Медицинския университет – София, с предмет на дейност: подготовка на специалисти с висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от професионално направление „Здравни грижи”. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/05/2009 - приет(приет в зала)