Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Сигнатура 530
Дата на постъпване 10/06/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България Р Е Ш И : Прекратява пълномощията на Кръсто Петров Спасов, народен представител от 5.многомандатен избирателен район - Видински. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 10 юни 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/06/2009 - приет(приет в зала)