Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 година
Сигнатура 020-00-19
Дата на постъпване 30/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/05/2010
Обнародван в ДВ брой 41/2010 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.