Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на постоянната Комисия по регионална политика и местно самоуправление
Сигнатура 154-02-52
Дата на постъпване 08/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/06/2011
Обнародван в ДВ брой 47/2011 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на постоянната Комисия по регионална политика и местно самоуправление