Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на постоянната Комисия по околната среда и водите
Сигнатура 154-02-53
Дата на постъпване 09/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/06/2011
Обнародван в ДВ брой 47/2011 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на постоянната Комисия по околната среда и водите