Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2010 г.
Сигнатура 111-00-5
Дата на постъпване 09/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/06/2011
Обнародван в ДВ брой 52/2011 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г.