Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г.
Сигнатура 130-00-28
Дата на постъпване 03/11/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/01/2012
Обнародван в ДВ брой 6/2012 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г.