Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Постоянната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Сигнатура 254-02-48
Дата на постъпване 03/04/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/05/2012
Обнародван в ДВ брой 37/2012 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика