Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.) и за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия
Сигнатура 354-02-138
Дата на постъпване 29/10/2013
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/11/2013
Обнародван в ДВ брой 97/2013 г.
Финален текст на решението Решение за изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.) и за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия