Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 53 от 2013 г., изм. и доп., бр. 62 и бр. 97 от 2013 г.)
Сигнатура 454-02-3
Дата на постъпване 27/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/10/2014
Обнародван в ДВ брой 89/2014 г.
Финален текст на решението Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 53 от 2013 г., изм. и доп., бр. 62 и бр. 97 от 2013 г.)