Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка
Сигнатура 554-02-1
Дата на постъпване 14/01/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/01/2015
Обнародван в ДВ брой 7/2015 г.
Финален текст на решението Решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка