Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 година
Сигнатура 520-00-17
Дата на постъпване 27/02/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/03/2015
Обнародван в ДВ брой 26/2015 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.