Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства за: изготвяне на техническо задание по проект "Детство за всички", провеждането на обучения и сключените граждански договори по проектите по ОПАК, както и за проучване на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация, за периода от 2009-2015 г.
Сигнатура 554-02-49
Дата на постъпване 30/04/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/09/2016
Обнародван в ДВ брой 71/2016 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.