Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари - 30 юни 2014 г.
Сигнатура 430-00-2
Дата на постъпване 30/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/10/2015
Обнародван в ДВ брой 86/2015 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2014 г.