Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение
Сигнатура 802-00-55
Дата на постъпване 14/12/2018
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/02/2019
Обнародван в ДВ брой 17/2019 г.
Финален текст на решението Решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г.