Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.
Сигнатура 920-00-4
Дата на постъпване 06/03/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/03/2019
Обнародван в ДВ брой 23/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.