Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за младежта за 2019 г.
Сигнатура 002-00-28
Дата на постъпване 15/10/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/12/2020
Обнародван в ДВ брой 108/2020 г.
Финален текст на решението Решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2019 г.