Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Сигнатура 054-02-83
Дата на постъпване 20/10/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/10/2020
Обнародван в ДВ брой 94/2020 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите