Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" ЕАД в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2020 г.
Сигнатура 054-02-89
Дата на постъпване 25/11/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/12/2020
Обнародван в ДВ брой 108/2020 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" - ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.