Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2015 г. заедно с годишния доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г.
Сигнатура 630-00-5
Дата на постъпване 07/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/07/2016
Обнародван в ДВ брой 58/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г.