Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2015 г.
Сигнатура 620-00-15
Дата на постъпване 20/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/01/2017
Обнародван в ДВ брой 7/2017 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.