Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Народното събрание на Република България относно пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от
Сигнатура 9
Дата на постъпване 27/09/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
    Ние, народните представители в Четиридесетото Народно събрание на Република България, като подчертаваме: значението на приетата на 14 юли 2005 г. Декларация за основните приоритети на Четиридесетото Народно събрание на Република България и на Декларацията от 14 юли 2006 г. за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз; постигнатия от Република България значителен напредък в осъществяването на мерките, предвидени в Плана за действие за изпълнение на препоръките от Мониторинговия доклад на Европейската комисия от 16 май 2006 г.; констатацията на Европейската комисия в доклада й от 26 септември, че на 1 януари 2007 г. България ще бъде в състояние да осъществява правата и задълженията на пълноправен член на Европейския съюз, заявяваме следното: 1. Членството на България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. е резултат от общата воля и от усилията през последните 17 години на българския народ, на държавните институции и на представителите на гражданското общество за постигане на националните цели. 2. Народното събрание във взаимодействие с другите държавни институции ще продължи с неотслабващо темпо работата в областите на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, селското стопанство, авиационната безопасност и създаването на административен капацитет за усвояване на европейските фондове и чрез методите на парламентарния контрол ще съдейства за утвърждаване на резултатите на провежданите реформи и на тяхната необратимост. 3. Очакваме след констатациите на доклада на Европейската комисия от 26 септември в срок да приключат всички оставащи ратификационни процедури, за да влезе в сила договорът за разширяване. 4. Нашата цел е след 1 януари 2007 г. като пълноценен член на Европейския съюз да допринасяме за стабилността и за засилването на Съюза и за оползотворяване възможностите, които членството предоставя за подобряването на живота на българските граждани. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 27 септември 2006 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/09/2006 - приет(приет в зала)