Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Четиридесетото Народно събрание на Република България във връзка с рязкото влошаване на обстановката в Бирма/Мианмар
Сигнатура 15
Дата на постъпване 05/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на декларацията
    Четиридесетото Народно съ­брание на Република България, – като изразява пълно единоду­шие с призивите на генералния се­кретар на ООН, ЕС и САЩ към властите в Бирма/Мианмар за не­забавно прекратяване на насилието срещу мирно протестиращите граж­дани и за ненамеса на армията и си­лите за сигурност в по-нататъшни мирни прояви в страната, за недо­пускане на нови жертви; – като изразява силното си без­покойство от рязкото влошаване на обстановката в Бирма/Мианмар, ДЕКЛАРИРА: 1. Категорично осъжда използ­ването на сила срещу мирни проте­сти в защита на основни човешки права и нормални условия на живот, което доведе до човешки жертви. 2. Изразява пълната си соли­дарност със справедливия човешки стремеж за живот при условията на свободите, които през XXI век счи­таме за основни. 3. Заявява готовност да работи активно, чрез своите представители в международни парламентарни фор­мати, за засилване на натиска върху властите в Бирма/Мианмар да пред­приемат стъпки за национално поми­рение чрез диалог с всички политиче­ски сили в страната, за незабавно и безусловно освобождаване от дома­шен арест на лидерката на опозици­ята Аун Сан Су Чии, на всички по­литически затворници, арестувани лидери и участници в демонстрации. 4. Подкрепя препоръките на Ев­ропейския парламент за съгласувани целенасочени икономически санкции срещу военния режим в Бирма/Миан­мар, доколкото такива не биха вло­шили допълнително положението на населението в страната. 5. Призовава Съвета за сигур­ност на ООН да приеме резолюция, която да оторизира международна­та общност да вземе всички необхо­дими мерки за демократизация, въз­становяване на човешките права и свободи и постигане на национално съгласие в Бирма/Мианмар.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/10/2007 - приет(приет в зала)