Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Четиридесетото Народно събрание във връзка с шестдесетата годишнина от основаването на Организацията на Северноатлантическия договор и петата годишнина от присъединяването на Република България към нея
Сигнатура 28
Дата на постъпване 03/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
    Четиридесетото Народно събрание на Република България, - като отбелязва шестдесетата годишнина от основаването на Организацията на Северноатлантическия договор и петата годишнина от присъединяването на Република България към нея; - като изразява привързаността си към общите ценности, споделяни от съюзниците от НАТО - демокрация, индивидуална свобода, върховенство на закона; - като потвърждава активната си ангажираност в парламентарното измерение на дейността на НАТО; - като отбелязва със задоволство новото разширяване на НАТО - трето след падането на Берлинската стена, с което атлантическата интеграция на Балканите, започнала през 1952 г., обхваща вече седем държави и на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Д Е К Л А Р И Р А: 1. Увереността си, че процесът на разширение на НАТО на изток ще допринесе за пълната и ускорена интеграция на целия балкански регион в Алианса. 2. Подкрепата и ангажираността си за приоритетите на НАТО, най-вече спрямо Афганистан. З. Очакването си за издигане на качествено ново ниво на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз и в тази връзка подкрепя доклада на Европейския парламент от 28 януари 2009 г., за ролята на НАТО в архитектурата на сигурност на Европейския съюз. 4. Убеждението си, че един от най-важните приоритети на НАТО е стремежът за спечелване на общественото мнение и подкрепата на гражданите на страните членки за установяване на мира в целия свят. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 3 април 2009 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/04/2009 - приет(приет в зала)