Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение
Сигнатура 702-00-48
Дата на постъпване 11/12/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/03/2018
Обнародван в ДВ брой 26/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България