Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Сигнатура 802-00-32
Дата на постъпване 29/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/02/2019
Обнародван в ДВ брой 19/2019 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.