Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2018 г.
Сигнатура 804-00-11
Дата на постъпване 12/10/2018
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/04/2019
Обнародван в ДВ брой 32/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2018 г.