Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Комисията по отбрана
Сигнатура 854-02-57
Дата на постъпване 18/10/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/10/2018
Обнародван в ДВ брой 88/2018 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по отбрана