Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за наблюдение процеса на назначаване и преназначаване на административни ръководители на органите на съдебната власт
Сигнатура 954-02-9
Дата на постъпване 04/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология