Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на постоянната Комиисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Сигнатура 154-02-50
Дата на постъпване 08/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология