Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от квотата на Народното събрание
Сигнатура 154-02-32
Дата на постъпване 10/05/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология