Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Върховния касационен съд и Обобщен годишен доклад за дейността на съдилищата в страната през 2006 година
Сигнатура 712-00-2
Дата на постъпване 05/04/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология