Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за парламентарно проучване на дейността на Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето по отношение на дейностите, извършвани в домовете за деца, лишени от родителски грижи и деца с увреждания
Сигнатура 854-02-37
Дата на постъпване 15/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология