Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, глава пета “Комисии на Народното събрание” . Постоянните комисии разглеждат законопроекти, Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвят доклади, предложения и становища по тях. Народното събрание може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии. Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
Постоянни парламентарни комисии
Подкомисии
    Временни парламентарни комисии