Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на гражданското общество
Комисия по въпросите на гражданското общество
17/07/2003 първо гласуване

  Становище
  Относно:
  1. Законопроект № 154-01-29/27.07.2001 г. за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, внесен от Тошо Пейков;
  2. Законопроект № 254-01-38/22.05.2002 г. за политическите партии, внесен от Бойко Радоев и Николай Камов;
  3. Законопроект № 354-01-25/23.04.2003 г. за политическите партии, внесен от Емил Кошлуков и група народни представители
  Становище
  Относно:
  1. Законопроект № 154-01-29/27.07.2001 г. за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, внесен от Тошо Пейков;
  2. Законопроект № 254-01-38/22.05.2002 г. за политическите партии, внесен от Бойко Радоев и Николай Камов;
  3. Законопроект № 354-01-25/23.04.2003 г. за политическите партии, внесен от Емил Кошлуков и група народни представители


  Ha няколко свои заседания Комисията по въпросите на гражданското общество разгледа Законопроект № 154-01-29/27.07.2001 г. за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, внесен от Тошо Нейков, Законопроект № 254-01-38/22.05.2002 г. за политическите партии, внесен от Бойко Радоев и Николай Камов и Законопроект № 354-01- 25/23.04.2003 г. за политическите партии, внесен от Емил Кошлуков и група народни представители. В разискванията участваха представители на парламентарно представените и на извънпарламентарно представените партии.
  Господин Тошо Нейков като вносител на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии подчерта, че е този законопроект се цели строго регулиране на финансирането на политическите партии, особено по време на предизборните им кампании. Ограничава се влиянието на криминални икономически субекти, домогващи се чрез предлагане на "мръсни пари" да налагат вземането на политически решения. Сегашният закон създава икономическа изгода за политическите партии да не декларират получени суми, ако те надвишават размера на законно полагащата им се държавна субсидия, което създава предпоставки недобросъвестни партийни лидери да погазват задълженията си по закона, без да носят отговорност за това. България е страна по редица международни договори, регламентиращи борбата срещу пране на мръсни пари и борбата срещу корупцията. Тези актове категорично изискват гарантиране на публичност при финансиране на политическите партии и предизборните им кампании.
  Николай Камов като вносител представи основните идеи и принципи, залегнали в законопроекта за политическите партии. Общественото доверие в партиите непрекъснато спада, а те от своя страна постоянно се умножават при не винаги обществено оправдани мотиви. Към днешна дата партиите са около 270 на брой. Огромното мнозинство от тях нямат реален политически живот, нямат реални членове, нямат реално присъствие в българското общество. При вече утвърдения политически плурализъм в страната, досегашният твърде либерален режим на създаване, легитимиране и дейност на политическите партии, както и техният огромен за страната брой вече не съдействат за демократизацията на българския политически живот. Предложеният законопроект има за цел въз основа на натрупания през последните 12 години опит и достигната степен на развитие на обществените отношения да очертае правната рамка за осъществяване на съвременна политическа дейност в Република България. Предлага се друг, различен от досегашния подход за образуването и регистрацията на политическите партии. Предвидена е нова за българската практика няколко степенна процедура за иницииране, учредяване и последваща  -2-
  съдебна регистрация на политическите партии като пълноправни политически и юридически субекти при условие, че постигнат определени характеристики. Тази практика ще гарантира реален плурализъм в политическите отношения, ще гарантира демократизма за инициирането и при изграждането на политическите партии. Новите законови норми ще създават условия за живот само на политически партии, които разчитат на реално присъствие в политическото пространство, които изразяват реални обществени интереси и които формират обществено значима политическа воля. Уредени са въпросите за финансирането и имуществото на политическите партии. Уточняват се и се променят функциите на партиите и на държавата при финансовите им взаимоотношения. Определят се по прецизно източниците на финансиране, като целта е да се пресекат пътищата за "сенчести" парични потоци от и към политическите партии. Прецизирани са законовите норми за тяхното финансиране и за финансовия им контрол. Различното от досегашната практика в тази част на законопроекта е, че се премахват изцяло анонимните дарения, отстранява се възможността партиите да получават под различна форма финансова подкрепа от предприятия и фирми, в които има каквото и да е държавно и общинско участие и други. Ново по същество е предложението партиите да имат ограничена, но разрешена и контролируема стопанска дейност. Основният мотив за това предложение е, че досегашната пълна забрана на стопанска дейност от партиите практически се заобикаля и предизвиква сенчести стопански дейности на партийните централи, които не се контролират. Регламентирани са санкциите за нарушаване разпоредбите на закона, предвидени както към лидерите на политическите партии, така и към длъжностни лица.
  Законопроектът, внесен от Емил Кошлуков и група народни представители, цели систематизирано и лаконично да уреди правната материя. Проектът за закон за политическите партии следва структурата на сега действащия закон. Предметът на правно регулиране е определен в чл.1 и обхваща учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на политическите партии. Понятието за политическа партия е определено в чл.2 с оглед на правната същност на партията като доброволно сдружение и основната цел, за постигане на която се създава правния субект, а именно да съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини.
  Предложеният законопроект предвижда публичност на учредяването и дейността на политическите партии. Текстовете на закона целят да осигурят гаранции за публичност чрез: регистрация на политическите партии в публичен регистър в Софийски градски съд; обнародване в “Държавен вестник” на регистрацията на политическата партия ; предоставяне право на всеки желаещ да се запознае с протоколите от решенията на върховния орган на политическата партия, без оглед на неговата политическа принадлежност; ежегодно изготвяне на финансов отчет от политическите партии и представянето му пред Сметната палата; ежегодно публикуване на финансовите отчети на политическата партия в национален ежедневник, заедно със списък на лицата, финансирали политическата партия и размера на получените суми от всяко от тях; публикуване на резултатите от проверката на Сметната палата в Интернет.
  Въведен е изричен текст, който регламентира правото на участие в учредяване и членство на български граждани, които имат и друго гражданство. Със законопроекта се поставя ограничение, като се въвежда забрана едно лице да членува в повече от една партия. Законопроектът въвежда и забрана за партийно членство на някои категории лица - военнослужещите във Въоръжените сили, служителите на Министерството на вътрешните работи, следователи, прокурори, съдии.


  -3-
  Съществени изменения в сравнение със сега действащата нормативна уредба се предвиждат относно материята, касаеща финансирането, разходването на средства, финансовото отчитане на политическите партии и контрола върху тези дейности. Финансирането на политическите партии отново става по пътя на собствени приходи и чрез държавна субсидия. Относно формирането на собствени приходи законопроектът предвижда разширяване на кръга от забрани за финансиране на политическа партия, а именно - премахва се възможността за извършване на анонимни дарения; премахва се възможността за финансиране на политически партии от предприятия с държавно или общинско участие над 5 %; въвежда се забрана за финансиране от търговски дружества, извършващи хазартна дейност, религиозни организации, нестопански организации или от предприятия, участващи в процедура по приватизация. В същото време законопроектът предвижда създаване на възможност политическата партия да получава приходи от упражняване на стопанска дейност като допълнителна, свързана с основния предмет на дейност. От упражняваната стопанска дейност политическата партия не разпределя печалба. Политическите партии нямат право на собственост от капитала на дружества, регистрирани по Търговския закон.
  Законопроектът създава ясен регламент за разходване на средствата на политическите партии -за изборни цели, за осигуряване на работата на партийните структури (консумативи, административни, техническа поддръжка, за консултантски услуги), организационни разходи по провеждане на мероприятия, и други, присъщи за дейността на партията разходи. Разходването на средствата на политическите партии е свързано само и единствено е целите и предмета на дейност на партията.
  Законопроектът предвижда строги санкции при нарушаване на разпоредбите, отнасящи се до финансирането и разходването на средства от политически партии. Неизпълнението на задължението политическата партия да представи своевременен отчет е свързано със санкцията тя да не бъде регистрирана за участие в изборите.
  Комисията по въпросите на гражданското общество е на мнение, че двата изцяло нови законопроекта за политическите партии са много сходни и е възможно те да се обеденият в един общо проект, като в него се инкорпорират и разпоредбите, включени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии е вносител Тошо Пейков.
  Като приема мотивите за основателни Комисията по въпросите на гражданското общество единодушно подкрепя законопроектите за политическите партии и предлага те да бъдат приети на първо четене.
  10 юли 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума